Wednesday, August 4, 2021
HomeTài Liệu HayXếp hạng bài viết được bình luận nhiều (Most Commented Posts Widget)...

Xếp hạng bài viết được bình luận nhiều (Most Commented Posts Widget) cho Blogger

Đăng nhập Blogger ~> Bố cục ~> Thêm tiện ích HTML/Javascript
Dán đoạn code này vào rồi Lưu lại

<!-- Popular posts with comment count Start -->
<script type="text/javascript">
function getYpipePP(feed) {
 document.write('<ol style="">');
 var i;
 for (i = 0; i < feed.count ; i++)
 {
var href = "'" + feed.value.items[i].link + "'";
var pTitle = feed.value.items[i].title;
var pComment = " \(" + feed.value.items[i].commentcount + "\)";
var pList = "<li>" + "<a href="+ href + '" target="_blank">' + pTitle;
 document.write(pList);
 document.write(pComment); //to remove comment count delete this line
 document.write('</a></li>');
 }
 document.write('</ol>');
 }
 </script>
 <script src="https://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?
 YourBlogUrl=http://dxoan.blogspot.com
 &ShowHowMany=10
 &_id=390e906036f48772b2ed4b5d837af4cd
 &_callback=getYpipePP
 &_render=json" 
type="text/javascript"></script>
<!-- Popular posts with comment count End -->

Thay http://dxoan.blogspot.com bằng địa chỉ blog của bạn
ShowHowMany=10 là số bài viết được hiển thị trên bảng xếp hạng
Mẫu 2

Bước 1: Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Tìm thẻ </Group>, thêm đoạn code ngay dưới thẻ </Group> đầu tiên tìm được (thẻ này nằm bên trong <b:skin></b:skin>)

<Group description="Most Commented" selector=".most-commented">
<Variable name="most.commented.background1" description="background color1" type="color" default="#fa4242" value="#ee377a"/>
<Variable name="most.commented.background2" description="background color2" type="color" default="#ee6107" value="#fcad37"/>
<Variable name="most.commented.background3" description="background color3" type="color" default="#f0f" value="#f8e000"/>
<Variable name="most.commented.background4" description="background color4" type="color" default="#ff0" value="#c7e93d"/>
<Variable name="most.commented.background5" description="background color5" type="color" default="#0ff" value="#5ebded"/>
</Group>

Với những template không có thẻ </Group> thì hãy thêm đoạn code trên vào bên dưới thẻ <b:skin><![CDATA[

Tiếp theo, thêm đoạn code sau vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>

.comment-count {
  padding: 3px 10px;
  background: #fff;
  color: #000;
  font-size: 10px;
  float: right;
}

.most-commented ul {
  padding: 0px !important;
  font-family: Century Gothic, sans-serif;
}

.most-commented ul li {

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular