Tổng quan về JavaScript

0

1. Ngôn ngữ JavaScript
JavaScript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded) hoặc tích hợp (integated) vào tập tin HTML chuẩn. Khi file được load trong Browser (có support cho JavaScript), Browser sẽ thông dịch các Script và thực hiện các công việc xác định. Chương trình nguồn JavaScript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được
hiển thị. Javascript là một ngôn ngữ có đặc tính:
• Đơn giản
• Động (Dynamic)
• Hướng đối tượng (Object Oriented)

2. Đặc tính của ngôn ngữ JavaScript
Một trong những đặc tính quan trọng của ngôn ngữ JavaScript là khả năng tạo và sử dụng các đối tượng (Object). Các Object này cho phép người lập trình sử dụng để phát triển ứng dụng. Trong JavaScript, các Object được nhìn theo 2 khía cạnh:
+ Các Object đã tồn tại.
+ Các Object do người lập trình xây dựng.

Trong các Object đã tồn tại được chia thành 2 kiểu:
+ Các Object của JavaScript (JavaScript Built-in Object).
+ Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape.

3. Built-in Object trong JavaScript
JavaScript cung cấp 1 bộ các Built-in Object để cung cấp các thông tin về sự hiện hành của các đối tượng được load trong trang Web và nội dung của nó.Các đối tượng này bao gồm các phương pháp (Method) làm việc với các thuộc tính (Properties) của nó.

4. Các đối tượng được cung cấp bởi môi trường Netscape
Netscape Navigator cung cấp các đối tượng cho phép JavaScript tương tác với file HTML, các đối tượng này cho phép chúng ta điều khiển việc hiển thị thông tin và đáp ứng các sự kiện trong môi trường Navigator.

Leave A Reply

Your email address will not be published.