Thực hiện các bài khảo sát qua máy tính

Một số công ty chuyên nghiên cứu thị trường hoặc cần thu thập thông tin cho mục đích nghiên cứu khoa học. Họ sẽ gửi đến bạn những bảng khảo sát online khoảng 20 câu hỏi. Bạn chỉ cần bỏ ra 15 – 20 phút để hoàn thành câu trả lời tốt nhất là sẽ nhận được khoảng 3 – 5$ (tương đương khoảng 63.000 – 110.000 vnđ). Một số trang web cần bạn thực hiện khảo sát như i Say, MySurvey, Swagbucks,…

Một số công ty chuyên nghiên cứu thị trường hoặc cần thu thập thông tin cho mục đích nghiên cứu khoa học. Họ sẽ gửi đến bạn những bảng khảo sát online khoảng 20 câu hỏi. Bạn chỉ cần bỏ ra 15 – 20 phút để hoàn thành câu trả lời tốt nhất là sẽ nhận được khoảng 3 – 5$ (tương đương khoảng 63.000 – 110.000 vnđ). Một số trang web cần bạn thực hiện khảo sát như i Say, MySurvey, Swagbucks,…

Một số công ty chuyên nghiên cứu thị trường hoặc cần thu thập thông tin cho mục đích nghiên cứu khoa học. Họ sẽ gửi đến bạn những bảng khảo sát online khoảng 20 câu hỏi. Bạn chỉ cần bỏ ra 15 – 20 phút để hoàn thành câu trả lời tốt nhất là sẽ nhận được khoảng 3 – 5$ (tương đương khoảng 63.000 – 110.000 vnđ). Một số trang web cần bạn thực hiện khảo sát như i Say, MySurvey, Swagbucks,…

Một số công ty chuyên nghiên cứu thị trường hoặc cần thu thập thông tin cho mục đích nghiên cứu khoa học. Họ sẽ gửi đến bạn những bảng khảo sát online khoảng 20 câu hỏi. Bạn chỉ cần bỏ ra 15 – 20 phút để hoàn thành câu trả lời tốt nhất là sẽ nhận được khoảng 3 – 5$ (tương đương khoảng 63.000 – 110.000 vnđ). Một số trang web cần bạn thực hiện khảo sát như i Say, MySurvey, Swagbucks,…