Thêm công cụ tìm kiếm tùy chỉnh của Google (Google Custom Search) vào Blogger

0

Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản Google

Nhấn Add

Điền đầy đủ thông tin rồi nhấn Tạo

Chọn Nhận mã sau đó sao chép đoạn mã thu được

Bước 2Đăng nhập Blogger ~> Trang ~> Trang mới
Chuyển sang HTML, Dán đoạn mã vừa nhận được vào rồi Xuất bản

Bước 3: Chèn một hộp thoại tìm kiếm vào vị trí mà bạn muốn trên blog ( Các bạn có thể vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML hoặc cũng có thể vào Bố Cục ~>  Thêm tiện ích HTML/Javascript để chèn đoạn code này )

Có nhiều code về việc tạo hộp thoại tìm kiếm và dưới đây là 1 ví dụ đơn giản của đoạn code đó

<form action='/p/search.html' class='Search' id='cse-search-box' method='get'>
<input name='cx' type='hidden' value='014050053028932305920:rdcx8amp1ww'/>
<input name='cof' type='hidden' value='FORID:10'/>
<input name='ie' type='hidden' value='UTF-8'/>
<input class='search_input' name='q' placeholder='Tìm kiếm...' type='text'/>
<input class='search_submit sprites' type='submit' value='Tìm kiếm'/></form>

Chú ý: Thay phần màu đỏ
/p/search.html là đường dẫn đến trang tĩnh mà bạn vừa tạo ở Bước 2
011479675669117843566:wil4zvondw0 là đoạn mã bạn có được trong code dán vào trang tĩnh ở Bước 2 (cụ thể mã của mình là var cx = '014050053028932305920:rdcx8amp1ww';)
Bước 4: Tùy chỉnh giao diện
Giao diện bố cục mặc định là dạng xếp chồng

Leave A Reply

Your email address will not be published.