Tuesday, May 17, 2022
HomeTài Liệu HaySự kiện trong JavaScript

Sự kiện trong JavaScript

Các sự kiện cung cấp các tương tác với cửa sổ trình duyệt và tài liệu hiện hành đang được load trong trang web, các hành động của user khi nhập dữ liệu vào form và khi click vào các button trong form.
Khi sử dụng bộ quản lý sự kiện bạn có thể viết các hàm để biểu diễn cho các hành động dựa vào các sự kiện được chọn
Bảng sự kiện trong Javascript

Tên sự kiện Mô tả
blur Xảy ra khi điểm tập trung của ngõ vào được di chuyển ra khỏi một thành phần của Form (Khi user click ra ngoài một trường)
click Khi user Click vào 1 link hoặc thành phần của Form.
change Xảy ra khi giá trị của Form Field bị thay đổi bởi user.
focus Xảy ra khi ngõ vào tập trung vào thành phần của Form.
load Xảy ra khi một trang được Load vào trong bộ duyệt.
mouseover Xảy ra khi User di chuyển mouse qua một Hyperlink.
select Xảy ra khi User chọn 1 trường của thành phần Form.
submit Xảy ra khi User xác nhận đã nhập xong dữ liệu.
unload Xảy ra khi User rời khỏi trang Web.

Bộ quản lý sự kiện (Event Handler)
Để quản lý các sự kiện trong javascript ta dùng các bộ quản lý sự kiện. Cú pháp của một bộ quản lý sự kiện:
<HTML_TAG OTHER_ATTRIBUTES eventHandler="JavaScript Program">

Ví dụ:

<INPUT TYPE="text" onChange="checkField(this)">

Ví dụ:

<INPUT TYPE="text" onChange="
if (parseInt(this.value) <= 5) {
alert('Please enter a number greater than 5.');
}
">

Ví dụ:

<INPUT TYPE="text" onChange="
alert('Thanks for the entry.');
confirm('Do you want to continue?');
">

Từ khóa this: quy cho đối tượng hiện hành.Trong Javascript Form là mộ đối tượng. Các thành phần của Form bao gồm text fields, checkboxes, radio buttons, buttons, và selection lists.

Ví dụ:

<INPUT TYPE="text" onChange="checkField(this)">

Các bộ quản lý sự kiện trong Javascript

Đối tượng Bộ quản lý sự kiện tương ứng
Selection list onBlur, onChange, onFocus
Text element onBlur, onChange, onFocus, onSelect
Textarea element onBlur, onChange, onFocus, onSelect
Button element onClick
Checkbox onClick
Radio button onClick
Hypertext link onClick, onMouseOver
Reset button onClick
Submit button onClick
Document onLoad, onUnload
Window onLoad, onUnload
Form onSubmit

Cách dùng bộ quản lý sự kiện onLoad & onUnload

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example 5.1</TITLE>
</HEAD>
<BODY onLoad="alert('Welcome to my page!');"
onUnload="alert('Goodbye! Sorry to see you go!');">
<IMG SRC="title.gif">
</BODY>
</HTML>

Ví dụ:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Example 5.1</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- HIDE FROM OTHER BROWSERS
var name = "";
// STOP HIDING FROM OTHER BROWSERS -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onLoad="
name = prompt('Enter Your Name:','Name');
alert('Greetings ' + name + ', welcome to my page!');"
onUnload=" alert(Goodbye ' + name + ', sorry to see you go!');">
<IMG SRC="title.gif">
</BODY>
</HTML>
- Advertisment -

Most Popular