Wednesday, August 4, 2021
HomeTài Liệu HaySử dụng vòng lặp trong JavaScript

Sử dụng vòng lặp trong JavaScript

1. Vòng lặp for
Cú pháp :
for ( init value ; condition ; update expression )
Ví dụ :

for (i = 0 ; i < 5 ; i++)
{
lệnh ;
}

Ví dụ:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> for loop Examle </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var name=prompt("What is your name?" ,"name");
var query= " ";
document.write("<H1>" + name + " 's 10 favorite foods </H1> ");
for (var i=1 ;i<=10;i++)
{
document.write(i + " " + prompt('Enter food number ' + i, 'food' ) + '<BR>');
}
-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

2 . Vòng lặp while
Cú pháp:
While ( điều kiện)
{
lệnh JavaScript ;
}

Ví dụ:

var num=1;
while(num<=10)
{
document.writeln(num);
num++;
}

Ví dụ:

var answer=" ";
var correc=100;
var question=" what is 10*10 ?";
while(answer!=correct)
{
answer=prompt(question,"0");
}

3. Tạo mảng với vòng lặp for

function createArray(num)
{
this.length=num;
for ( var j=0 ; j<num; j++)
this[j]=0;
}

Hàm sẽ tạo một mảng có giá trị index bắt đầu là 0 và gán tất cả các giá trị của mảng về 0.
Để sử dụng đối tượng mảng ta có thể làm như sau:
newArray= new createArray(4)
Sẽ tạo ra một mảng gồm 4 thành phần newArray[0] ... NewArray[3]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular