Wednesday, August 4, 2021
HomeTài Liệu HaySử dụng JavaScript

Sử dụng JavaScript

1. Cú pháp cơ bản của lệnh
JavaScript xây dựng các hàm, các phát biểu, các toán tử và các biểu thức trên cùng một dòng và kết thúc bằng ;
Ví dụ:

document.writeln("It work<BR>");

2. Các khối lệnh
Nhiều dòng lệnh có thể được liên kết với nhau và được bao bởi { }
Ví dụ:

{
document.writeln("Does It work");
document.writeln("It work!");
}

3. Xuất dữ liệu ra cửa sổ trình duyệt
Dùng 2 phương pháp document.write() và document.writeln()
Ví dụ:

document.write("Test");
document.writeln("Test");

4. Xuất các thẻ HTML từ JavaScript
Ví dụ 1:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Outputting Text</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
This is text plain <BR>
<B>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
<!--
document.write("This is text bold </B>");
-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular