Wednesday, August 4, 2021
HomeTài Liệu HaySử dụng đối tượng Windows

Sử dụng đối tượng Windows

Window là đối tượng của môi trường Navigator, ngoài các thuộc tính Window đối tượng window còn giữ các đối tượng khác mà có thể được xem như là các thành phần (member) của window, các đối tượng đó là:
• Các frame đã được tạo
• Các đối tượng location và histtory
• Đối tượng document
Đối tượng document chứa (encompasses) tất cả các thành phần trong trang HTML. Đây là một đối tượng hoàn hảo có các đối tượng khác của JavaScript gán (attached) vào nó (như là anchor,form,history,link).Hầu như mọi chương trình JavaScript đều có sử dụng đối tượng này để tham khảo đến các thành phần trong trang HTML.

1. Các thuộc tính (properties) của đối tượng document
a. alink
b. anchor
c. bgColor
d. cookies
e. fgColor
f. form
g. lastModified
h. linkColor
i. links
j. location
k. referrer
l. title
m. vlinkColor

2. Các hành vi (Methods) của đối tượng document
a. clear()
b. close()
c. open()
d. write()
e. writeln()

3. Các thuộc tính của đối tượng Window
a. defaultStatus : Giá trị mặt nhiên được hiển thị ở thanh trạng thái
b. frames : Mảng các đối tượng chứa đựng một mục cho mỗi frame con trong một frame tài liệu
c. parent : Được sử dụng trong FRAMSET
d. self : Cửa sổ hiện hành , dùng để phân biệt giữa các cửa sổ hiện hành và các forms có cùng tên .
e. status : Giá trị của chuỗi văn bản được hiển thị tại thanh status bar.Dùng để hiển thi các thông báo cho người sử dụng .
f. top : Đỉnh cao nhất của cửa sổ cha
g. window

4. Các hành vi (Methods) của đối tượng window
a. alert() : Hiện 1 thông báo trong hộp thoại với OK button.
b. close() : Đóng cửa sổ hiện hành.
c. open() : Mở một cửa sổ mới với 1 tài liệu được chỉ ra hoặc mở một tài liệu trong một tên cửa sổ được chỉ định.
d. prompt() : Hiện một hộp thông báo
e. setTimeout() :
f. clearTimeout() : Hành vi này cung cấp cách gọi phát biểu JavaScript sau một khoảng thời gian trôi qua.
Ngoài ra đối tượng window có thể thực hiện event handler : onLoad=statement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular