Wednesday, August 4, 2021
HomeTài Liệu HaySử dụng đối tượng string

Sử dụng đối tượng string

String là một đối tượng của JavaScript, khi dùng đối tượng string chúng ta không cần các phát biểu để tạo một instance (thể nghiệm) của đối tượng ,bất kỳ lúc nào ta đặt text giữa hai dấu ngoặc kép và gán nó đến một biến hoặc một thuộc tính thì ta đã tạo một đối tượng string.

1. Các thuộc tính của đối tượng string
Thuộc tính length giữ số kí tự của string.

2. Các hành vi (Methods) của đối tượng string
a. Anchor (nameAttribute)
b. big()
c. blink()
d. bold()
e. charAt(index)
f. fixed()
g. fontcolor(color)
h. fontsize(size)
i. indexOf(character,[fromIndex])
j. italics()
k. lastIndexOf(character,[fromIndex])
l. link(URL)
m. small()
n. strike()
o. sub()
p. substring(startIndex,endIndex)
q. sup()
r. toLowerCase()
s. toUpperCase()

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular