Friday, October 29, 2021
HomeTài Liệu HaySitemap dạng bảng (Table TOC) cho blogger

Sitemap dạng bảng (Table TOC) cho blogger

Một dạng sitemap đẹp, bắt mắt và nhiều tùy chọn đảm bảo sẽ làm vừa lòng các bạn.

Đăng nhập blogger ~> Vào Trang ~> Trang mới
Tiêu đề đặt là Sitemap. Tại phần bài viết, chuyển qua thẻ HTML và dán đoạn code sau vào rồi nhấn Xuất bản

<link rel="stylesheet" href="http://dte-project.googlecode.com/svn/trunk/tabbed-toc-skin.css"/>
<div id="tabbed-toc"><span class="loading">Loading...</span></div>
<script>
var tabbedTOC = {
  blogUrl: "http://dxoan.blogspot.com", // Blog URL
  containerId: "tabbed-toc", // Container ID
  activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
  showDates: false, // `true` to show the post date
  showSummaries: false, // `true` to show the posts summaries
  numChars: 200, // Number of summary chars
  showThumbnails: false, // `true` to show the posts thumbnails (Not recommended)
  thumbSize: 40, // Thumbnail size
  noThumb: "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC", // A "no thumbnail" URL
  monthNames: [ // Array of month names
    "Januari",
    "Februari",
    "Maret",
    "April",
    "Mei",
    "Juni",
    "Juli",
    "Agustus",
    "September",
    "Oktober",
    "November",
    "Desember"
  ],
  newTabLink: true, // Open link in new window?
  maxResults: 99999, // Maximum post results
  preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
  sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by published date
  showNew: 7, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
  newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" // HTML for the "New!" text
};
</script>
<script src="https://dte-project.googlecode.com/svn/trunk/tabbed-toc.js"></script>

Thay http://dxoan.blogspot.com/ bằng địa chỉ blog của bạn.
containerId: "tabbed-toc", – Yếu tố ID sẽ được sử dụng như một container cho JSON đã được xử lý (bỏ qua nếu không cần thiết).
activeTab: 1, – Nhãn hiển thị khi ta load trang. Chọn 1 thì nhãn đầu tiên sẽ hiển thị khi load trang.
showDates: false, – Để hiển thị ngày tháng của bài đăng sửa false thành true.
showSummaries: false, – Để hiển thị phần mô tả cho từng bài viết thì sửa false thành true.
numChars: 200, – Số ký tự mô tả hiển thị.
showThumbnails: false, – Để hiển thị ảnh thu nhỏ cho các bài viết thì sửa false thành true.
thumbSize: 40, – Kích thước chiều rộng và chiều cao của hình ảnh.
monthNames – Tên các tháng sẽ hiển thị.
newTabLink: true, – Mở tab mới khi kích vào liên kết. Để tắt chức năng này hãy sửa true thành false.
maxResults: 99999, – Số bài tối đã sẽ hiển thị trên sitemap.
preload: 0, – Xác định thời gian tải sitemap khi tải trang (tính theo phần nghìn giây). Sửa 0 thành “onload” nếu muốn sitemap tải cuối cùng sau khi toàn bộ trang đã tải hoàn tất.
sortAlphabetically: true, – Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái aphabe. Nếu muốn hiển thị theo ngày đăng thì sửa true thành false.
showNew: 7, – Số bài viết gần đây nhất sẽ được dán nhãn New!. Sửa 7 thành false để ẩn New!
newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>" – Chữ hiển thị cho bài mới, có thể dùng mã HTML để tạo màu chữ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular