Tuesday, December 7, 2021
HomeTài Liệu HayMiêu tả về con chim cu gáy em thấy

Miêu tả về con chim cu gáy em thấy

Con chim gay hien lanh beo nuc. Doi mät nau tram ngam ngo ngac nhin xa. Cai bung min muot, co quang chiec tap de cong nhan day hat cudm lap lanh, bieng biec. Chang chim gay nao giong cang trong cang dai , cang duoc vinh du deo nhieu vong cudm dep quanh co.

Khi ngoai dong da dong ngudi gät thi chim gay ve, bay van quanh tren cac ngon tre. Roi tung dan sa xuong nhung thua ruong vua gät quang. Con mai xuong truoc, cai duoi lai luon xoe nhu mua. Con duc con nan lai trong bd tre, cat tieng gay them mot thoi dai. Xong roi anh chang moi thüng thinh buoc ra, udn cai nguc day cudm biec luon nhe theo.

Chim gay nhät thoc rung. Chim gay tha than, cäm cui sau ngudi di mot lua.
Toi thich chim gay. Con chim quy phuc hau va cham chi, con chim gay mo mang, con chim no am cüa müa gät hai thang muoi…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular