Saturday, May 14, 2022
HomeKiếm Tiền OnlineKiếm tiền iPanelOnline

Kiếm tiền iPanelOnline

iPanel là công ty chung cấp dịch vụ khảo sát online chuyên nghiệp trên thế giới. Công ty được xếp hạng là một trong 10 công ty khảo sát trực tuyến lớn nhất thế giới.

Mỗi khảo sát tại iPanel, bạn sẽ nhận được từ 1 đến 2000 điểm. 1 điểm tuong đương với 50 VNĐ. Bạn chỉ có thể rút tiền qua Paypal khi đủ tối thiểu 2000 điểm (100.000VNĐ).

Trang khảo sát này lọc đối tượng rất kỹ. Nhiều khảo sát sẽ đánh giá trước dể xem bạn có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp nó kết thúc khảo sát và cho bạn 1 điểm (rất ức chế).

iPanel là công ty chung cấp dịch vụ khảo sát online chuyên nghiệp trên thế giới. Công ty được xếp hạng là một trong 10 công ty khảo sát trực tuyến lớn nhất thế giới.

Mỗi khảo sát tại iPanel, bạn sẽ nhận được từ 1 đến 2000 điểm. 1 điểm tuong đương với 50 VNĐ. Bạn chỉ có thể rút tiền qua Paypal khi đủ tối thiểu 2000 điểm (100.000VNĐ).

Trang khảo sát này lọc đối tượng rất kỹ. Nhiều khảo sát sẽ đánh giá trước dể xem bạn có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp nó kết thúc khảo sát và cho bạn 1 điểm (rất ức chế).

- Advertisment -

Most Popular