Đường lâu không đi…

19

Đường lâu không đi. Đường đầy cỏ dại.
Người không qua lại. Người thành người dưng.

                                                                                       Sưu tầm
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
You might also like