Friday, May 13, 2022
HomeTài Liệu HayĐếm phần trăm (%) khi cuộn trang cho blogger

Đếm phần trăm (%) khi cuộn trang cho blogger

Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm đoạn css này bên trên thẻ đóng ]]></b:skin>

#scroll {
 display: none;
 position: fixed;
 top: 0;
 right: 20px;
 z-index: 500;
 padding: 3px 8px;
 background-color: #2187e7;
 color: #fff;
 border-radius: 3px;
}
#scroll:after {
 content: " ";
 position: absolute;
 top: 50%;
 right: -8px;
 height: 0;
 width: 0;
 margin-top: -4px;
 border: 4px solid transparent;
 border-left-color: #2187e7;
}

Tiếp theo, thêm code này sau thẻ </head>

<div id='scroll'/>

Cuối cùng, thêm đoạn code này trước thẻ </body> rồi Lưu Mẫu lại.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var scrollTimer = null;
$(window).scroll(function() {
  var viewportHeight = $(this).height(),
    scrollbarHeight = viewportHeight / $(document).height() * viewportHeight,
    progress = $(this).scrollTop() / ($(document).height() - viewportHeight),
    distance = progress * (viewportHeight - scrollbarHeight) + scrollbarHeight / 2 - $('#scroll').height() / 2;
  $('#scroll')
    .css('top', distance)
    .text(' (' + Math.round(progress * 100) + '%)')
    .fadeIn(100);
  if (scrollTimer !== null) {
    clearTimeout(scrollTimer);

Đếm phần trăm (%) khi cuộn trang cho blogger

- Advertisment -

Most Popular