Friday, May 13, 2022
HomeTài Liệu HayChống click chuột Phải và Ctrl+U trong Blogger

Chống click chuột Phải và Ctrl+U trong Blogger

Bạn ghét người khác copy bài viết của bạn? Bạn không muốn công sức và tâm huyết mình bỏ ra bị người khác lấy mất? Thủ thuật chống click chuột Phải và Ctrl+U dưới đây sẽ phần nào giúp bạn gỡ rối.

Cách làm

Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
(Tùy mục đích mà bạn có thể chèn code của 1 hoặc cả 2 thủ thuật)
1. Chống click chuột Phải
Thêm đoạn code này trước thẻ </head>

<style type='text/css'>
body{
-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none; 
-moz-user-select: none; 
-ms-user-select: none; 
-o-user-select: none;
user-select: none;
}
</style>
 <script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// JavaScript Document
var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
//]]>
</script>

2. Chống Ctrl+U
Thêm đoạn code này trước thẻ </head>

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js'/> 
<script type='text/javascript'>
checkCtrl=false $('*').keydown(function(e){ 
if(e.keyCode=='17'){ checkCtrl=false  } }).keyup(function(ev){ 
if(ev.keyCode=='17'){ checkCtrl=false } }).keydown(function(event){ 
if(checkCtrl){ 
if(event.keyCode=='85'){ return false; } } })
</script>

Tiếp theo, thay thẻ

<body>

Thành

<body onkeydown="return false">

Lưu Mẫu lại và xem thành quả.

- Advertisment -

Most Popular