Accordion sitemap (TOC) cho blogger

0

Sitemap rất cần thiết đối với mỗi blog, giúp người đọc có thể dễ dàng tìm hiểu và theo dõi blog của bạn. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn 2 kiểu style Accordion sitemap.

Kiểu 1

Đăng nhập blogger ~> Vào Trang ~> Trang mới
Tiêu đề đặt là Sitemap. Tại phần bài viết, chuyển qua thẻ HTML và dán đoạn code sau vào rồi nhấn Xuất bản

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if (typeof jQuery == 'undefined') {
  cekjq = {};
  cekjq.s = document.createElement('script');
  cekjq.s.src = 'http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js';
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(cekjq.s)
}
var postTitle = new Array();
var postUrl = new Array();
var postMp3 = new Array();
var postDate = new Array();
var postLabels = new Array();
var postBaru = new Array();
var sortBy = "titleasc";
var tocLoaded = false;
var numChars = 250;
var postFilter = '';
var numberfeed = 0;

function loadtoc(json) {
  function getPostData() {
    if ("entry" in json.feed) {
      var numEntries = json.feed.entry.length;
      numberfeed = numEntries;
      ii = 0;
      for (var i = 0; i < numEntries; i++) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        var posttitle = entry.title.$t;
        var postdate = entry.published.$t.substring(0, 10);
        var posturl;
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
          if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
            posturl = entry.link[k].href;
            break
          }
        }
        var postmp3 = '';
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
          if (entry.link[k].rel == 'enclosure') {
            postmp3 = entry.link[k].href;
            break
          }
        }
        var pll = '';
        if ("category" in entry) {
          for (var k = 0; k < entry.category.length; k++) {
            pll = entry.category[k].term;
            var l = pll.lastIndexOf(';');
            if (l != -1) {
              pll = pll.substring(0, l)
            }
            postLabels[ii] = pll;
            postTitle[ii] = posttitle;
            postDate[ii] = postdate;
            postUrl[ii] = posturl;
            postMp3[ii] = postmp3;
            if (i < 10) {
              postBaru[ii] = true
            } else {
              postBaru[ii] = false
            };
            ii = ii + 1
          }
        }
      }
    }
  }
  getPostData();
  sortBy = "titleasc";
  sortPosts(sortBy);
  sortlabel();
  tocLoaded = true;
  displayToc2();
  document.write('')
}
function filterPosts(filter) {
  scroll(0, 0);
  postFilter = filter;
  displayToc(postFilter)
}
function allPosts() {
  sortlabel();
  postFilter = '';
  displayToc(postFilter)
}
function sortPosts(sortBy) {
  function swapPosts(x, y) {
    var temp = postTitle[x];
    postTitle[x] = postTitle[y];
    postTitle[y] = temp;
    var temp = postDate[x];
    postDate[x] = postDate[y];
    postDate[y] = temp;
    var temp = postUrl[x];
    postUrl[x] = postUrl[y];
    postUrl[y] = temp;
    var temp = postLabels[x];
    postLabels[x] = postLabels[y];
    postLabels[y] = temp;
    var temp = postMp3[x];
    postMp3[x] = postMp3[y];
    postMp3[y] = temp;
    var temp = postBaru[x];
    postBaru[x] = postBaru[y];
    postBaru[y] = temp
  }
  for (var i = 0; i < postTitle.length - 1; i++) {
    for (var j = i + 1; j < postTitle.length; j++) {
      if (sortBy == "titleasc") {
        if (postTitle[i] > postTitle[j]) {
          swapPosts(i, j)
        }
      }
      if (sortBy == "titledesc") {
        if (postTitle[i] < postTitle[j]) {
          swapPosts(i, j)
        }
      }
      if (sortBy == "dateoldest") {
        if (postDate[i] > postDate[j]) {
          swapPosts(i, j)
        }
      }
      if (sortBy == "datenewest") {
        if (postDate[i] < postDate[j]) {
          swapPosts(i, j)
        }
      }
      if (sortBy == "orderlabel") {
        if (postLabels[i] > postLabels[j]) {
          swapPosts(i, j)
        }
      }
    }
  }
}
function sortlabel() {
  sortBy = "orderlabel";
  sortPosts(sortBy);
  var j = 0;
  var i = 0;
  while (i < postTitle.length) {
    temp1 = postLabels[i];
    firsti = j;
    do {
      j = j + 1
    } while (postLabels[j] == temp1);
    i = j;
    sortPosts2(firsti, j);
    if (i > postTitle.length) break
  }
}
function sortPosts2(firstvar, lastvar) {
  function swapPosts2(x, y) {
    var temp = postTitle[x];
    postTitle[x] = postTitle[y];
    postTitle[y] = temp;
    var temp = postDate[x];
    postDate[x] = postDate[y];
    postDate[y] = temp;
    var temp = postUrl[x];
    postUrl[x] = postUrl[y];
    postUrl[y] = temp;
    var temp = postLabels[x];
    postLabels[x] = postLabels[y];
    postLabels[y] = temp;
    var temp = postMp3[x];
    postMp3[x] = postMp3[y];
    postMp3[y] = temp;
    var temp = postBaru[x];
    postBaru[x] = postBaru[y];
    postBaru[y] = temp
  }
  for (var i = firstvar; i < lastvar - 1; i++) {
    for (var j = i + 1; j < lastvar; j++) {
      if (postTitle[i] > postTitle[j]) {
        swapPosts2(i, j)
      }
    }
  }
}
function displayToc(filter) {
  var numDisplayed = 0;
  var tocTable = '';
  var tocHead1 = 'Judul Artikel';
  var tocTool1 = 'Klik untuk sortir berdasarkan judul';
  var tocHead2 = 'Tanggal';
  var tocTool2 = 'Klik untuk Sortir bedasarkan tanggal';
  var tocHead3 = 'Kategori';
  var tocTool3 = '';
  if (sortBy == "titleasc") {
    tocTool1 += ' (descending)';
    tocTool2 += ' (newest first)'
  }
  if (sortBy == "titledesc") {
    tocTool1 += ' (ascending)';
    tocTool2 += ' (newest first)'
  }
  if (sortBy == "dateoldest") {
    tocTool1 += ' (ascending)';
    tocTool2 += ' (newest first)'
  }
  if (sortBy == "datenewest") {
    tocTool1 += ' (ascending)';
    tocTool2 += ' (oldest first)'
  }
  if (postFilter != '') {
    tocTool3 = 'Klik untuk menampilkan semua'
  }
  tocTable += '<table>';
  tocTable += '<tr>';
  tocTable += '<td class="toc-header-col1">';
  tocTable += '<a href="javascript:toggleTitleSort();" title="' + tocTool1 + '">' + tocHead1 + '</a>';
  tocTable += '</td>';
  tocTable += '<td class="toc-header-col2">';
  tocTable += '<a href="javascript:toggleDateSort();" title="' + tocTool2 + '">' + tocHead2 + '</a>';
  tocTable += '</td>';
  tocTable += '<td class="toc-header-col3">';
  tocTable += '<a href="javascript:allPosts();" title="' + tocTool3 + '">' + tocHead3 + '</a>';
  tocTable += '</td>';
  tocTable += '<td class="toc-header-col4">';
  tocTable += 'Download MP3';
  tocTable += '</td>';
  tocTable += '</tr>';
  for (var i = 0; i < postTitle.length; i++) {
    if (filter == '') {
      tocTable += '<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="' + postUrl[i] + '">' + postTitle[i] + '</a></td><td class="toc-entry-col2">' + postDate[i] + '</td><td class="toc-entry-col3">' + postLabels[i] + '</td><td class="toc-entry-col4">' + '<a href="' + postMp3[i] + '">' + 'Download' + '</a>' + '</td></tr>';
      numDisplayed++
    } else {
      z = postLabels[i].lastIndexOf(filter);
      if (z != -1) {
        tocTable += '<tr><td class="toc-entry-col1"><a href="' + postUrl[i] + '">' + postTitle[i] + '</a></td><td class="toc-entry-col2">' + postDate[i] + '</td><td class="toc-entry-col3">' + postLabels[i] + '</td><td class="toc-entry-col4">' + '<a href="' + postMp3[i] + '">' + 'Download' + '</a>' + '</td></tr>';
        numDisplayed++
      }
    }
  }
  tocTable += '</table>';
  if (numDisplayed == postTitle.length) {
    var tocNote = '<span class="toc-note">Menampilkan Semua ' + postTitle.length + ' Artikel<br/></span>'
  } else {
    var tocNote = '<span class="toc-note">Menampilkan ' + numDisplayed + ' artikel dengan kategori \'';
    tocNote += postFilter + '\' dari ' + postTitle.length + ' Total Artikel<br/></span>'
  }
  var tocdiv = document.getElementById("toc");
  tocdiv.innerHTML = tocNote + tocTable
}
function displayToc2() {
  var j = 0;
  var i = 0;
  document.write('<div id="daftar-isi">');
  while (i < postTitle.length) {
    temp1 = postLabels[i];
    document.write('<div class="sublabel">');
    document.write('<div class="judul-label">' + temp1 + '</div>');
    document.write('<div class="judul-list"><ol>');
    firsti = j;
    var tempposition = 'odd';
    do {
      if (tempposition == 'odd') {
        document.write('<li class="data-list list-ganjil">');
        tempposition = 'even'
      } else {
        document.write('<li class="data-list list-genap">');
        tempposition = 'odd'
      }
      document.write('<a href="' + postUrl[j] + '">' + postTitle[j] + '</a>');
      if (postBaru[j] == true) {
        document.write(' - <strong><em><span style="color: rgb(255, 0, 0);">New !!</span> </em></strong>')
      };
      document.write('</li>');
      j = j + 1
    } while (postLabels[j] == temp1);
    i = j;
    document.write('</ol></div></div>');
    sortPosts2(firsti, j);
    if (i > postTitle.length) break
  }
  document.write('</div>')
}
function toggleTitleSort() {
  if (sortBy == "titleasc") {
    sortBy = "titledesc"
  } else {
    sortBy = "titleasc"
  }
  sortPosts(sortBy);
  displayToc(postFilter)
}
function toggleDateSort() {
  if (sortBy == "datenewest") {
    sortBy = "dateoldest"
  } else {
    sortBy = "datenewest"
  }
  sortPosts(sortBy);
  displayToc(postFilter)
}
function showToc() {
  if (tocLoaded) {
    displayToc(postFilter);
    var toclink = document.getElementById("toclink")
  } else {
    alert("Just wait... TOC is loading")
  }
}
function hideToc() {
  var tocdiv = document.getElementById("toc");
  tocdiv.innerHTML = '';
  var toclink = document.getElementById("toclink");
  toclink.innerHTML = '<a href="#" onclick="scroll(0,0); showToc(); Effect.toggle(' + "'toc-result','blind');" + '">¡í Menampilkan Daftar Isi</a> <img src="https://radiorodja.googlepages.com/new_1.gif"/>'
}
function looptemp2() {
  for (var i = 0; i < numberfeed; i++) {
    document.write('<br>');
    document.write('Post Link  : ' + '<a href="' + postUrl[i] + '">' + postTitle[i] + '</a>' + '<br>');
    document.write('Download mp3 : ' + '<a href="' + postMp3[i] + '">' + postTitle[i] + '</a>' + '<br>');
    document.write('<br>')
  }
}
//]]>
</script>
<script src="https://dxoan.blogspot.com/feeds/posts/summary?max-results=1000&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc">
</script>
<script type="text/javascript">
var accToc=true;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/*
 * RAccordion for TOC
 * By Abu Farhan (www.abu-farhan.com)
 * Don't eidt this script (if you edit same as thief)
 */
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('f $0=n.o();b g(){$0("#2-3 .1-5").p();$0("#2-3 .1-7").q("r","s");$0("#2-3 .1-5:h").t();$0("#2-3 .1-7:h").i("6");$0("#2-3 .1-7").u(b(){c(v){f a=$0(4).d();c((a.8(".1-5"))&&(a.8(":e"))){$0(4).d().j("9");$0(4).k("6");l m}c((a.8(".1-5"))&&(!a.8(":e"))){$0("#2-3 .1-5:e").w("9");$0("#2-3 .1-7").x("6");a.y("9");$0(4).i("6");l m}}z{$0(4).d().j("9");$0(4).k("6")}})}$0(A).B(b(){g()})',38,38,'jxToc|judul|daftar|isi|this|list|headactive|label|is|normal||function|if|next|visible|var|initAccToc|first|addClass|slideToggle|toggleClass|return|false|jQuery|noConflict|hide|css|cursor|pointer|show|click|accToc|slideUp|removeClass|slideDown|else|document|ready'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
<style>
.judul-label{
background-color:#E5ECF9;
font-weight:bold;
line-height:1.4em;
margin-bottom:5px;
overflow:hidden;
white-space:nowrap;
vertical-align: baseline;
margin: 0 2px;
outline: none;
cursor: pointer;
text-decoration: none;
font: 14px/100% Arial, Helvetica, sans-serif;
padding: .5em 2em .55em;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,.3);
-webkit-border-radius: .5em;
-moz-border-radius: .5em;
border-radius: .5em;
-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
-moz-box-shadow: 1px 1px 4px #AAAAAA;
box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
color: #e9e9e9;
border: 2px solid white !important;
background: #6e6e6e;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#888), to(#575757));
background: -moz-linear-gradient(top, #888, #575757);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#888888', endColorstr='#575757');
}
.data-list{
line-height:1.5em;
margin-left:5px;
margin-right:5px;
padding-left:15px;
padding-right:5px;
white-space:nowrap;
text-align:left;
font-family:"Arial",sans-serif;
font-size:12px;
}
.list-ganjil{
background-color:#F6F6F6;
}
.headactive{
color: #fef4e9;
border: 2px solid white !important;
background: #1C8DFF;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#9dc2e7), to(#438cd2));
background: -moz-linear-gradient(top, #9dc2e7, #438cd2);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#9dc2e7', endColorstr='#438cd2');
}
</style>

Thay http://dxoan.blogspot.com thành địa chỉ blog của bạn
max-results=1000 là số bài hiển thị

Leave A Reply

Your email address will not be published.